Chmura obliczeniowa w zarządzaniu projektami i organizacją

Informacje ogólne

Coraz szybciej zmieniające się otoczenie biznesowe wymaga od firm bardziej elastycznego podejścia do biznesu i szybkiej reakcji na rynek. Rozbudowuje to potrzeby technologiczne i cyfrowe firm dotychczas wykorzystujących “tradycyjne” modele biznesowe.


Jednocześnie wraz z nowymi, znaczącymi inwestycjami największych globalnych dostawców rozwiązań chmurowych, a także z powstaniem Operatora Chmury Krajowej pojawiły się w Polsce warunki biznesowe sprzyjające wdrażaniu tych technologii. Globalny trend, jakim jest transformacja cyfrowa, zmienia w trwały sposób udział rozwiązań chmurowych w infrastrukturze informatycznej firm i umożliwia bezkolizyjną i niezmienną kontynuację pracy w zmiennych warunkach biznesowych czy społecznych.


W wielu przypadkach odpowiedzią na te zmiany może być korzystanie z usług opartych o chmurę. Tymmczasem wiele organizacji mierzy się z niedoborem kadry, która posiada wiedze i doświadczenie potrzebne do transforamcji chmurowej.


Studia podyplomowe Chmura obliczeniowa w zarządzaniu projektami i organizacją ukierunkowane są na przekazanie praktycznej wiedzy oraz rozwinięcie kompetencji, które pozwolą absolwentom na prowadzenie z sukcesem projektów wdrożenia technologii chmurowych zarówno na poziomie wybranych usług jak i całościowych transformacji.

Adresaci

Kadra menedżerska średniego i wyższego szczebla.

Osoby biorące udział w procesie decyzyjnym dotyczącym doboru rozwiązań infrastrukturalnych.

Program studiów przygotowany został też z myślą o potrzebach kierowników projektów, którzy chcą pogłębić wiedzę dziedzinową związaną z rozwiązaniami chmurowymi i dzięki temu zyskać szerszą perspektywę oraz lepiej rozumieć kontekst prowadzonych projektów. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą lepiej rozumieć, z jakimi problemami mierzą się członkowie zespołu projektowego oraz być lepiej przygotowanym do rozmów z osobami technicznymi.

Cel studiów

Studia podyplomowe Chmura obliczeniowa w zarządzaniu projektami i organizacją mają na celu przedstawienie szerokiego spektrum tematów związanych z transformacją cyfrową w kontekście technologii chmurowych ze szczególnym ukierunkowaniem na potrzeby osób zarządzających oraz decydujących o doborze rozwiązań technologicznych w organizacji.

W trakcie studiów nauczysz się:
 • tworzyć strategię migracji do chmury i jej adaptacji w organizacji w zależności od kontekstu
 • jak przeprowadzić migrację bezpiecznie i skutecznie
 • jak szacować, mierzyć oraz optymalizować koszty związane z zastosowaniem danego rozwiązania chmurowego
W trakcie studiów poznasz:
 • w jaki sposób dostęp do rozwiązań chmurowych zmienia współczesne organizacje
 • jakie są zasady projektowania środowiska opartego o rozwiązania chmurowe
 • jakie są korzyści i ryzyka związane z rozwiązaniami chmurowymi oraz korzystania z własnej infrastruktury
 • jakie są dostępne na rynku technologie chmurowe oraz nauczysz się dokonać wyboru dostawcy na podstawie analizy potrzeb organizacji
Po ukończeniu studiów będziesz potrafił:
 • zarządzać projektem wdrożenia rozwiązania chmurowego
 • określać wymagania i potrzeby dotyczące migracji do chmury
 • zbudować odpowiedni zespół do realizacji projektu chmurowego
 • wykorzystać metodyki pracy, modele migracji, zweryfikować koncepcje architektoniczne oraz zaplanować i wykonać strategię wdrożenia w kontekście wybranego dostawcy chmurowego

Moduły tematyczne

TECHNOLOGIA:
 • Wstęp do chmury obliczeniowej
 • Projektowanie i budowanie rozwiązań opartych o chmurę
 • Usługi specjalistyczne w chmurze
BEZPIECZEŃSTWO:
 • Bezpieczeństwo infrastruktury chmurowej
 • Aspekty prawne transformacji chmurowej
ZARZĄDZANIE:
 • Rola chmury w procesie transformacji cyfrowej organizacji
 • Technologie chmurowe w kontekście organizacyjnym
 • Zarządzanie projektami opartymi o technologie chmurowe
 • Zarządzanie kosztami projektów opartych o chmurę

Program

Definicja i cechy charakterystyczne rozwiązań chmurowych.

Różnice pomiędzy podejściem klasycznym a chmurowym.

Rodzaje wdrożeń.

Po co nam chmura w organizacji?

Zalety i wady rozwiązań opartych o technologie chmurowe.

Rodzaje wdrożeń technologii chmurowych w organizacjach.

Modele konsumpcji technologii chmurowych.

Rola chmury i infrastruktury w budowie przewagi konkurencyjne.

Filary rozwiązań chmurowych.

Prezentacja dostawców (giganci, mniejsi gracze, specjalizowane rozwiązania).

Koncepcja wirtualizacji i zarządzania zasobami w ujęciu chmurowym.

Rodzaje i mechanizmy skalowania.

Rodzaje architektur rozwiązań opartych o technologie chmurowe.

Jak radzić sobie z lock-in?

Przegląd usług chmurowych od 3 największych dostawców.

Bazy relacyjne i noSQL.

Przetwarzanie danych.

Hurtownie danych.

Business Inteligence.

Big Data i Data Science.

Automatyzacja.

Chmura w ujęciu strategicznym.

Kluczowi partnerzy dla wdrożenia.

Kluczowe parametry pomiarowe dla wdrożenia.

Co zmienia chmura dla poszczególnych ról w organizacji?

Aspekty transformacji.

Dojrzałość organizacji jeśli chodzi o wykorzystywanie rozwiązań chmurowych.

Modele migracji do chmury.

Cloud Adoption Framework.

Planowanie zapotrzebowania.

Budowanie bezpieczeństwa w chmurze.

Organizacyjne modele bezpieczeństwa w chmurze.

AWS, Azure, Google - różnice z punktu widzenia bezpieczeństwa.

IAM: zarządzanie tożsamością i dostępem.

Rejestracja i monitorowanie zdarzeń.

Reagowanie na incydenty.

Główne kategorie ataków.

Techniki / usługi utrudniające ataki.

Model współodpowiedzialności.

Przykłady przydatnych narzędzi / usług i ich zastosowań / konfiguracji (np. dla AWS).

Omówienie aktów prawnych dotyczących chmury obliczeniowej oraz ich rozproszonego charakteru.

Omówienie wytycznych natury prawnej dotyczących chmury obliczeniowej oraz ich rozproszonego charakteru.

Definicje legalne chmury obliczeniowej.

Omówienie modeli kontraktowych dot. wdrożenia i stosowania chmury obliczeniowej stosowanych na rynku.

Normalizacja i standaryzacja prawna dot. chmury obliczeniowej.

Certyfikacja usług związanych z chmurą obliczeniową.

Wdrożenie usług dot. chmury obliczeniowej w kontekście wytycznych polskich organów nadzorczych, m.in. Komisji Nadzoru Finansowego.

Wdrożenie usług dot. chmury obliczeniowej w kontekście prawa ochrony danych osobowych (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO).

Chmura obliczeniowa w orzecznictwie sądowym.

Organizacja na miarę nowych czasów - firmy w latach 20. XXI wieku.

 • Rosnące tempo zmian cyfrowych.
 • Kierunki zmian w organizacjach.

Wdrożenie chmury - nie czy, tylko kiedy i jak?

 • Wyzwania decyzyjne.
 • Dostosowanie organizacji do chmury.
 • Jak chmura wpływa na koszty w organizacji.
 • Wymagania regulacyjne.

Czym jest chmura dla Twojej organizacji?

Wstęp do metodologii zwinnych (Agile).

Projekt, produkt, platforma - co budujemy?

Współpraca z dostawcami technologii chmurowych.

Budowa zespołów oraz odpowiednich kompetencji chmurowych.

Wprowadzenie chmury do organizacji z punktu widzenia zespołu.

Budowa rozwiązań wewnętrznych dla organizacji.

Modele finansowania, rodzaje cenników, oraz mechanizmy konsumpcji usług chmurowych.

Modele cenowe dostawców i poszczególnych usług chmurowych.

Zarządzanie kosztami w organizacji w odniesieniu do projektów IT (CapEx vs. OpEx, TCO).

Podstawy kontrolingu finansowego w odniesieniu do projektów chmurowych.

Ocena kosztów: estymacje, modelowanie, oraz wycena projektów.

Modele budżetowania projektów chmurowych (raportowanie, budżetowanie, operacje).

Wpływ organizacji oraz ról CxO na zarządzania kosztami (CTO, CIO i CFO).

Strategie zarządzania kosztami (klasyczne rozwiązania, FinOps, Cloud Financial Management).

Wdrażanie strategii: standardy, pułapki, dobre praktyki, wizualizacja, monitoring i kontrola.

Wpływ modeli finansowania usług chmurowych na monetyzację oraz model biznesowy.

Proces optymalizacji kosztów rozwiązań chmurowych (techniki, dobre praktyki oraz heurystyki).

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 192* (razem z zaliczeniami).

* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

Wykładowcy

Studia podyplomowe Chmura obliczeniowa w zarządzaniu projektami i organizacją prowadzone są przez ekspertów - praktyków wywodzących się z organizacji, które już korzystają z rozwiązań chmurowych lub hybrydowych, w tym firm, które należą do pionierów tych rozwiązań w Polsce.

Doświadczenie wykładowców pozwala na zaprezentowanie problematyki wykorzystania chmury z różnych perspektyw: dostawcy, konsultanta, klienta, różnych potrzeb w zależności od skali i obszarów jej zastosowania oraz aspektów w zależności od jej funkcji.

Współzałożyciel firmy Pattern Match, gdzie pracuje jako architekt systemów IT opartych o rozwiązania chmurowe. Specjalista od chmury Amazon Web Services (8 certyfikatów, pracuje z nią od 2015 roku), uhonorowany tytułem AWS Community Builder. Na co dzień pracuje z klientami z Polski, Europy Zachodniej (Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Holandia) i Stanów Zjednoczonych przy wdrożeniach rozwiązań opartych o rozwiązania chmury publicznej, prywatnej i hybrydowej. Programista i architekt systemów rozproszonych z 12-letnim doświadczeniem (Erlang, Java, Python). Absolwent Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Lean Management

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Bezpieczeństwa IT, CISO. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz IESE Business School – University of Navarra (Advanced Management Program). Od początku swojej kariery związany z rozwojem sektora teleinformatycznego w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobywał przygotowując, wdrażając i nadzorując projekty z zakresu architektury systemów bilingowych, sieci inteligentnych oraz transformacji infrastruktury i usług IT. Od kilku lat zajmuje się również bezpieczeństwem ICT, w szczególności aspektami związanymi ze świadomością zagrożeń, ciągłością działania, zarządzaniem, ryzykiem oraz tworzeniem strategii. Od wielu lat pracuje w P4 Sp. z o.o. (Play), gdzie odpowiada za Infrastrukturę i Bezpieczeństwo IT.

Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Bristolskiego, gdzie obronił doktorat z matematyki stosowanej. Na co dzień łączy umiejętności analityczne i programistyczne jako Data Scientist. Doświadczenie zdobywał oraz prowadził zespoły w działach badań i rozwoju w wielu firmach w branży wysokich technologii, mediów, farmaceutycznych oraz petrochemicznych. Najbardziej interesuje się rozproszonym przetwarzaniem i analizą dużych zbiorów danych wspomagające decyzje w biznesie i w badaniach, oraz automatyzujące procesy w przedsiębiorstwach. Pracował zarówno z technologiami dojrzałymi, jak i nie boi się wyzwań w pracy z najnowszymi rozwiązaniami. Zwolennik pragmatycznego użycia technologii w biznesie. Prelegent na wielu konferencjach poświęconych tematyce Big Data. Trener szkoleń technologicznych z zakresu Big Data współpracujący z Sages. Lead Data Scientist w firmie Sigdelta. Od 2016 roku dzieli się zdobytą wiedzą jako wykładowca na pierwszych w Polsce technicznych studiach Big Data realizowanych przez firmę Sages oraz Politechnikę Warszawską.

Pracuje jako architekt rozwiązań analitycznych w firmie DXC Technology, gdzie pomaga firmom wydobyć korzyści drzemiące w zbiorach danych projektując reużywalne i skalowalne platformy oraz rozwiązania BigData, które przyspieszają innowacje poprzez automatyzację i praktyki DevOps, DataOps i MLOps. Ponad 10 lat pracy dla firm takich jak MicroStrategy, Roche, Autorun, mBank, DXC Technology i ich klientów pozwoliło mu zdobyć cenne doświadczenie, które obejmuje unikalne połączenie inżynierii oprogramowania, projektowania produktów, Business Intelligence, hurtowni danych, inżynierii danych i uczenia maszynowego. Doświadczenie to zostało poparte szeregiem certyfikatów między innymi z zakresu chmur publicznych AWS i Azure. Posiada doktorat z fizyki stosowanej uzyskany na Vrije Universiteit w Brukseli / Belgia i SUPELEC w Metz we Francji.

Radca prawny, założyciel Kancelarii Prawnej Kulicki obsługującej firmy z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej. Członek zespołu eksperckiego ds. wykorzystania nowych technologii w prawie handlowych w ramach Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Analityk zajmujący się prawnymi aspektami zmian cywilizacyjnych powodowanych przez rozwój nowych technologii w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej

Od 4 lat związany z firmą Aviva w Polsce, gdzie pracuje w roli IT Project Managera odpowiedzialnego za m.in. za strategiczne projekty IT grupy Aviva wdrażane na rynku polskim oraz rozwój infrastruktury IT. W tym czasie zebrał bardzo cenne doświadczenie w pracy projektowej z senior managementem na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W swoich projektach potrafi łączyć metodyki kaskadowe ze zwinnymi, w celu maksymalizacji efektów pracy. Pod jego okiem Aviva wdrożyła szereg kluczowym zmian w infrastrukturze IT. Flagowym projektem jest wdrożenie w 2019 roku Microsoft Office365 w modelu chmury publicznej, jako pierwszy ubezpieczyciel w kraju. We wcześniejszych latach był skupiony na budowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla biznesu, w tym unowocześnienie sieci sprzedaży Aviva m.in. dzięki narzędziom opartym o chmurę publiczną AWS oraz budowę nowatorskiej platformy sprzedażowej w start-upie.

Entuzjasta niekomplikowania. Lider techniczny zespołu platformowego w Aviva, gdzie na co dzień rozwija wewnętrzną platformę wdrożeniową. Uważa, że praca zespołu platformowego w połączeniu z wykorzystaniem usług chmurowych znacząco zwiększa efektywność organizacji. Zwolennik praktyk DevOps, GitOps oraz zwinnego wytwarzania zmian. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zdobywanego w rolach SysOps, DevOps oraz lidera technicznego. Pracował w branży edukacyjnej, telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej oraz finansowej. Specjalizuje się w chmurze Amazon Web Services (8 certyfikatów), z której korzysta od 2017 roku. Współpracuje w ramach programu AWS Certification Subject Matter Expert. Absolwent wydziałów informatyki oraz zarządzania WIT w Warszawie. W wolnym czasie jeździ na rowerze szosowym, biega i gra w szachy.

Związany z branżą IT od ponad 15 lat. Posiada doświadczenie w różnych rolach, między innymi jako programista, analityk, kierownik projektu, lider zespołu – zarówno po stronie dostawców rozwiązań jak i klientów. Doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w branżach telco oraz bankowości. Od 3 lat odpowiedzialny za obszar Cloud w BlueSoft. Zwolennik podejścia „better done than perfect” oraz metodyk agile. We właściwie wykorzystywanej technologii widzi czynnik dający możliwą przewagę konkurencyjną. Cloud postrzega jako kluczowy aspekt Digital Transformation, aczkolwiek wierzy, że sama technologia to za mało – szczególną uwagę poświęca ludziom, którzy ją współtworzą i z niej korzystają. Absolwent kierunku Telekomunikacja i Informatyka na Politechnice Łódzkiej. Miłośnik tenisa, siatkówki i jazdy na nartach.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz napisanie i obrona pracy końcowej indywidualnej.

W ramach pracy student, wykorzystując zdobytą w ramach studiów wiedzę, ma za zadanie przedstawić analizę sytuacji organizacji oraz zaplanować jej transformację w wybranym obszarze w kierunku wykorzystania rozwiązań chmurowych i/ lub hybrydowych.